Pasek

 

BIP

Forma prawna

Spółka powstała 26.09.2002. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 10.10.2002 JZR „Dźwigi” Sp. z o.o. wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000134504.

Spółka działa na podstawie:
ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych oraz Umowy spółki.

Przedmiot działalności

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. Spółka na obszarze swego działania może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach. Podstawową działalnością Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej, handlowej, doradczej i serwisowej prowadzonej na rachunek własny i w pośrednictwie. Szczegółowy przedmiot działalności wyszczególniony jest w umowie spółki.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organy Spółki stanowią:

•     Zgromadzenie Wspólników

•     Rada Nadzorcza

•     Zarząd Spółki

 

Skład Rady Nadzorczej II kadencji Spółki:

Dariusz Bernacki – Przewodniczący

Sławomir Nowicki – Zastępca Przewodniczącego

Anna Gębczyńska – Sekretarz

Roman Łój – Członek

 

Skład Zarządu Spółki:

Marek Kurek – Prezes Zarządu

Roman Łój – p.o. Członka Zarządu

Struktura własnościowa

Na kapitał zakładowy Jastrzębskich Zakładów Remontowych „Dźwigi” Sp. z o.o. składa się 1 097 udziałów o łącznej wartości 645 500 zł. Właścicielem 1097 udziałów są Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju.