Pasek

 

Polityka antykorupcyjna GK JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jako podmiot, którego akcje są przedmiotem zorganizowanego obrotu na GPW w Warszawie podlega określonym rygorom regulacyjnym oraz pozostaje zobowiązana do wdrażania i stosowania określonych standardów działania. Ustanawiając Politykę antykorupcyjną wpisujemy się w owe standardy wychodząc jednocześnie naprzeciw najlepszym praktykom rynkowym.

Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW jest jednym z elementów systemu compliance. Określa ona zasady i obowiązki pracowników związane z przeciwdziałaniem wystąpienia zjawisk korupcyjnych. Dokument ten jest afirmacją zasad określonych m.in. w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej  poprzez ich uwypuklenie i odniesienie do zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Zaliczyć do nich można m.in. bezwzględną zgodność z prawem, zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami, a przede wszystkim wskazanie braku tolerancji dla wszelkich form korupcji niezależnie od tego, czy mają one miejsce w sektorze publicznym, czy prywatnym i niezależnie od tego, czy przynoszą lub mogłyby przynieść korzyść Spółce, jej pracownikom, kontrahentom, partnerom biznesowym. W dokumencie propagowany jest zakaz przekazywania i przyjmowania jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych lub też ich obietnicy. W szczególności zakazane jest przyjmowanie oraz przekazywanie jakichkolwiek prezentów i zaproszeń na rzecz i od funkcjonariuszy publicznych.

Przyjęcie Polityki Antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej JSW wpisuje się w „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

Polityka antykorupcyjna GK JSW